Planul unitatii de invatare

Planul unitatii de invatare poate fi vizualizat la adresa:

http://ales121212.wik.is/PASCANI/Matrescu_Viorel-Lucian

 

  

Autorul unităţii de învăţare

 

 

 

Prenume şi nume: VIOREl-LUCIAN MATRESCU

 

 

 

Judet: Iasi

 

 

 

Denumire şcoală: Liceul Teoretic „Ion Neculce”

 

 

 

Localitate: Tg. Frumos

 

 

 

 

Prezentare generală a unităţii de învăţare

 

 

 

 

 

Titlul planului unităţii de învăţare

 

 

 

 

Proiectarea ferestrelor si meniurilor in Microsoft Visual FoxPro

 

 

 

Rezumatul unitatăţii de învăţare

 

 

 

 

In aceasta unitate de invatare elevii vor dobandi cunostintele necesare pentru a proiecta o aplicatie grafica in Microsoft Visual FoxPro folosind ferestre si meniuri.

Scopul activitatilor este realizarea unui proiect si dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei interfete grafice.

 

 

 

 

Aria tematică

 

 

 

 

Informatica

 

 

 

 

Clasa

 

 

 

 

Clasa a XII-a – Profil Matematica-Informatica

 

 

 

 

 

Timp aproximativ necesar

 

 

 

 

12  lecţii  a câte 50 de minute desfasurate in laboratoarele de informatica - 3 săptămâni

 

 

 

 

 

Reperele unităţii de învăţare

 

 

 

 

 

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

 

 

 

 

-         Analizarea problemei si identificarea modalitatilor adecvate de structurare a datelor si elementelor grafice

-         Proiectarea corecta a interfetei grafice in functie de scopul si  persoanele carora le este adresata aplicatia

-         Utilizarea corespunzatoare a parametrilor si metodelor pentru elementele utilizate

-         Aplicarea algoritmilor fundamentali pentru rezolvarea eficienta a cerintelor.

 

 

 

 

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

 

 

 

 

La sfarsitul unitatii de invatare elevii vor fi capabili sa:

-         defineasca un proiect

-         creeze ferestre folosind wizard-ul mediului de programare

-         faca diferenta intre meniul pop-up si cel standard

-         asocieze meniul si celelalte elemente grafice aplicatiei

-         enunte avantajele si dezavantajele crearii unei interfete grafice

-         sa utilizeze optim tehnologia pentru diseminarea activitatilor proiectului realizand publicatii / prezentari / pagini web pe site-ul proiectului in care elementele cheie sa fie bine evidentiate, argumentand si avantajele utilizarii metodei proiectului

 

 

 

 

 

 

Intrebări-cheie ale curriculumului

 

Întrebare esenţială

 

Cat de mare este impactul calculatorul asupra societatii ?

 

Întrebările unitatăţii de învăţare

 

-         de ce realizam interfete grafice?

-         cum  putem modela o situatie practica familiara elevilor printr-o interfata grafica?

 

Întrebări de conţinut

 

-         ce este un proiect?

-         ce este o fereastra?

-         cate tipuri de ferestre exista?

-         care sunt principalele proprietati si metode ale ferestrelor?

-         ce este un meniu?

-         cum se clasifica meniurile?

-         care sunt principalele functii ale menurilor care trebuiesc implementate?

-         care  sunt pasii pentru asocierea unui meniu la o fereastra?

 

 

 

Plan de evaluare

 

 

 

Graficul  de timp pentru evaluare

 

 

Evaluare iniţială

 

Evaluare formativă

 

Evaluare finală

 

 • Test initial
 • Intrebari
 • Liste verificare abilitati
 • Discutii de grup
 • Fise de evaluare a activitatilor de laborator
 • Lista verificare wiki
 • Fisa monitorizare activitate laborator
 • Jurnal de reflexie
 • Fisa de autoevaluare a rezultatelor finale ale proiectelor
 • Fise de evaluare finala a proiectelor
 • Fise de autoapreciere a contributiei individuale la realizarea proiectelor
 • Concluzii

 

 

Evaluare – sumar

 

 

 

    Activitatile de evaluare sunt in concordanta cu standardele si obiectivele vizate si descriu abilitati de gandire de ordin superior in contextul unitatii de invatare.

     Toate activitatile sunt centrate pe elev si furnizeaza informatii care contribuie la imbunatatirea modului de predare si a procesului de invatare al elevilor.

     Evaluarea iniţială - constă în aplicarea unui test iniţial pentru verificarea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru parcurgerea noii unitati de invatare.

     Evaluarea formativa –  se va face pe baza fisei de observatii pentru a monitoriza activitatea elevilor, abilitatile lor, gradul de implicare, respectarea regulilor, comunicarea intre elevi, respectarea termenelor.

    Elevii vor completa fisele de laborator, formularele problema elaborate de catre profesor, lista de inregistrare a progresului, lista de evaluare a muncii in echipa si vor avea la dispozitie toate instrumentele de evaluare.

     Evaluarea finala–  se realizeaza astfel:

 • elevii vor posta portofoliile pe wiki si le vor prezenta in fata colegilor
 • vor aprecia activitatea desfasurata in timpul proiectului prin intermediul fiselor de autoevaluare
 • proiectele vor fi evaluate de catre profesor pe baza fiselor de evaluare

 

 

 

Detalii  ale unităţii de învăţare

 

 

Aptitudini şi capacităţi obligatorii

 

 

 • cunostinte de limba engleza si familiarizarea cu mediul de programare Microsoft Visual FoxPro
 • cunostinte de baza despre cautarea pe internet
 • cunostinte minime de instructiuni fox
 • competente de comunicare
 • experienta minimala cu crearea prezentarilor multimedia, site-urilor wiki pentru realizarea prezentarii

 

Procedee de instruire

 

 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model educaţional centrat pe elev, care oferă elevilor posibilitatea de a se afla în situaţii practice, concrete, reale sau similare realităţii, în care trebuie să-şi folosească şi să-şi dezvolte competenţele, să identifice şi să examineze noi informaţii, să integreze noi cunoştinţe, prin aplicare şi exersare, să-şi împărtăşească experienţa, să se adapteze specificului şi cerinţelor lucrului în echipă, să-şi susţină produsele activităţii şi să-şi demonstreze performanţele.

În prima etapa sunt planificate activităţi cu caracter general şi de iniţiere :

-       prezentarea modelului de învăţare prin proiecte, cu sublinierea implicaţiilor acestuia asupra formării şi dezvoltării personalităţii elevilor, în scopul integrării lor rapide şi eficiente în viaţa economică şi socială

-       introducerea în tematica unităţii de învăţare (modele de materiale pentru unitatea de învăţare şi pentru metoda proiectelor ) prin oferirea de informaţii

 - Conţinutul şi programarea lecţiilor

 

 

În a doua etapa sunt planificate activităţi didactice de predare, aplicative şi de evaluare formativă.

-       Aplicarea testului de evaluare iniţială va permite stabilirea nivelului cunoştinţelor şi deprinderilor asimilate  de elevi referitoare la structurile de baza, utilizarea tablelelor, indexarea, discutarea şi interpretarea rezultatelor obţinute de elevi la testul iniţial, pe baza baremului de rezolvare şi notare asociat, a concluziilor profesorului şi a feedback-ului elevilor.

În această etapă, se stabilesc grupele de proiect, tematica asociată şi produsele finale.

 

În  a treia etapa sunt planificate activităţi teoretice, aplicative şi de evaluare, derulate pe măsura parcurgerii conţinuturilor unităţii de învăţare.

Se prezinta elevilor notiunile teoretice:

 1. Structura unui proiect si elementele componente
 2. Proiectarea ferestrelor, a elementelor grafice asociate
 3. Utilizarea proprietatilor si metodelor pentru elementele grafice in cadrul programelor
 4. Ferestre - Fisa de evaluare
 5. Crearea meniurilor clasice
 6. Crearea meniurilor pop-up
 7. Meniuri - Fisa de evaluare
 8. Principalele metode ale meniurilor
 9. Asocierea meniurilor la ferestre
 10. Fisa de evaluare
 11. Realizarea unor aplicatii practice complexe

 

In această etapă, elevii primesc informaţii detaliate despre proiectele de grup pe care urmează să le realizeze pe parcursul unităţii de învăţare, criteriile de apreciere ale acestora şi ale activităţii individuale şi în echipă.

 Monitorizarea si evaluarea se realizeaza saptamanal pentru modul în care:

-          îşi concep şi îşi structurează proiectul, îşi planifică activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru finalizarea acestuia, îşi stabilesc responsabilităţi individuale şi reguli specifice pentru ducerea la îndeplinire a acestora

-          îşi asumă responsabilităţile stabilite, îşi desfăşoară efectiv activitatea, individual sau în cadrul echipelor, comunică şi colaborează în grupul de lucru sau/şi cu celelalte grupuri, în scopul realizării produselor finale la termen şi în conformitate cu criteriile de performanţă specificate şi susţin rapoarte orale referitoare la toate aceste aspecte, la solicitarea profesorului.

      Elevii vor fixa noile notiuni prin fise de lucru individuale si de grup pentru a îndeplini toate obiectivele propuse.

     Profesorul monitorizează sistematic activitatea grupelor de lucru, dă indicaţii tehnice, oferă explicaţii suplimentare, completând/actualizând (cel puţin o dată pentru fiecare grup) fişe de observare a grupelor de lucru şi fişe de evaluare a contribuţiilor individuale ale elevilor la realizarea proiectelor

Dupa realizarea proiectelor sunt planificate activităţi de aprofundare şi fixare a cunoştinţelor, precum şi de evaluare finală a proiectelor de grup.

      Aprecierea proiectelor şi produselor finale ale elevilor se realizează pe baza:

 • prezentării acestora în faţa întregii clase;
 • fişelor de evaluare a rezultatelor finale ale proiectelor, care iau în considerare auto şi inter evaluările elevilor, individuale sau de grup
 • feedback-ul constructiv primit din partea elevilor, în urma reflecţiilor asupra învăţării prin proiecte şi participării la realizarea primului proiect de grup, pe baza muncii în echipă.

Metodele şi procedeele didactice care se utilizează pe parcursul unităţii de învăţare, prin lecţiile incluse, sunt adecvate specificului, conţinutului şi finalităţilor acestora: prelegerea intensificată, conversaţia euristică, examinatorie şi de fixare, discuţiile tematice, modelarea grafică, exemplificarea, demonstraţia, exerciţiul aplicativ,  activităţile frontale, individuale şi pe grupe de elevi, observarea sistematică a activităţii individuale şi de grup, aprecierea verbală, evaluarea formativă şi sumativă, orală, scrisă şi practică

Produsul final, în cadrul proiectelor de grup, elaborate pe parcursul unităţii de învăţare, este un site wiki, ale cărui pagini (secţiuni) sunt structurate pe baza conţinuturilor incluse în programa şcolară, pentru a putea atinge competenţele specifice cărora le sunt asociate acestea, în scopul formării competenţelor generale, valorilor şi atitudinilor corespunzătoare disciplinei.

 

 

 

 

Adaptare  pentru diferenţierea instruirii

 

Elevul cu dificultăţi de învăţare

-       grupele vor fi eterogene din punct de vedere al abilitatilor si performantelor pentru a incuraja colaborarea interactiva

-       fisa de activitate va cuprinde indicatii suplimentare

-       pentru notare se va tine cont de observarea activitatii acestor elevi si capacitatilor de a se implica in cadrula cestor activitati

Elevul vorbitor de limbă română  ca limbă străină

- la formarea grupelor se va incerca includerea acestor elevi in grupuri care pot vorbi acea limba sau o limba de circulatie internationala

Elevul

supradotat

Elevii cu ritm rapid de invatare, elevii dotati sau/si cei care au cunostinte si deprinderi in rezolvarea de probleme sau in utilizarea calculatoarelor pot fi stimulati prin:

-       formularea de sarcini de invatare si de lucru diferentiate, cu grad de dificultate sporit, cu aplicabilitate in diverse domenii

-       implicarea in activitatea altor grupuri ca „specialisti”

 

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

 

 

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

o  Aparat foto                          o Disc laser                       o Video

þ  Computer(e)                        þ Imprimantă                    þ  Video Camera

o  Aparat foto digital                  þ  Sistem de proiecţie          þ  Echipament pt. Video

o  Conferinţă                            þ  Scanner                         o Altele

o  DVD Player                          o Televizor

þ  Conexiune Internet               

 

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

þ  Bază de date/Calcul tabelar     o Procesare imagine              þ  Creare pagină web

þ  Tehnoredactare                     þ  Browser de Internet            þ  Procesare documente

o  Software de e-mail               o Multimedia                         o Altele

o  Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite

Manual, liste de evrificare, foaia de observatii, fisa de autoevaluare, fise de evaluare, fise de lucru

Resurse suplimentare

Videoproiector, flip-chart

Resurse Internet

http://www.didactic.ro

http://www.edu.ro

http://www.profox.ro/Forum/tabid/55/Default.aspx

http://visualfoxpro.tripod.com/docs.html

http://msdn.microsoft.com/en-us/vfoxpro/default.aspx

 

Alte resurse

  
About me
http://ales.21classes.com/viorelmatrescu
More about me
« September 2017 »
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Recent comments
21Publish - Cooperative Publishing